บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
PM  PRESENTATION PROJECT OF  JANUARY 2018
ประจำวันเสาร์ เวลา 9.30 -16.00 น.
ณ ห้องประชุม นาราฯ ชั้น 5

วันที่ 20 , 27 มกราคม 2561

1. Arna Ekamai
2. Chapter One Eco
3. The Reserve Phadipat
4. V Tara Condo