JOIN US

JOBS
QUANTITY SURVEYOR ENGINEER

เงินเดือน : ไม่ระบุ
QUANTITY SURVEYOR ENGINEER

1. ปฏิบัติงานและรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา

2. ร่วมตรวจสอบเอกสารแบบเพื่อประมูลงานพร้อมข้อกำหนด

3. ร่วมจัดเตรียมเอกสารประกอบการชี้แจงแบบ เช่น Project Brief ,TOR ,Blank BOQ ,ร่างสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

4. สรุปคำถาม ข้อขัดแย้งในแบบและข้อกำหนด เพื่อส่งประสานงานในขั้นตอนถาม – ตอบ

(ในช่วงประมูลงาน)

5. ร่วมจัดทำปริมาณงานจากแบบและข้อกำหนด จัดทำ BOQ ราคากลางในแต่ละโครงการที่ได้รับมอบหมาย

6. ตรวจสอบ Black Up ข้อมูลการถอดปริมาณงานจากแบบและข้อกำหนดต่างๆ

7. ร่วมสอบราคาวัสดุต่างๆ โดยประสานงานกับสายงานจัดซื้อ Supplier

8. ร่วมทำการวิเคราะห์ ขอบเขตงานและราคาราคากลางให้ถูกต้องครบถ้วน

9. ร่วมจัดทำตารางเปรียบเทียบและวิเคราะห์ ขอบเขตงาน ราคาของผู้เสนอราคาแต่ละรายเทียบกับราคากลาง

10. ร่วมจัดเตรียมและรวบรวมเอกสารผู้ชนะการประมูลงาน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ

11. ร่วมจัดเตรียมรวบรวมสัญญาและเอกสารแนบทั้งหมดก่อนส่งให้คู่สัญญาลงนาม

12. ร่วมจัดเตรียมเอกสารเบิกงวดงาน และเอกสารเบิกงานเพิ่ม – ลด

13. ร่วมจัดทำ Payment และงานเพิ่ม – ลดของโครงการ

คุณสมบัติ

– เพศชาย / หญิง

– อายุ 25ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูงหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– วิศวกรโครงการ (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง)

– สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad , Ms office, Ms Project, Power point,

– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง, ร่างสัญญา, ตรวจสอบ, ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานไปตามระยะเวลา และตามแผนที่วางไว้

– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด

– ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com

PROJECT MANAGER (PM) หลายอัตตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ
PROJECT MANAGER

1. วางแผนและร่วมกำหนดตารางเวลาการดำเนินโครงการกับผู้รับเหมา

2. วางแผนจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ในส่วนของเจ้าของโครงการ

3. กำหนดวิธีการก่อสร้าง การจัดวางกำลังพล การวางแผนการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรร่วมกับผู้รับเหมา

4. การบริหารจัดการ ควบคุม ตรวจสอบความสมบูรณ์ และคุณภาพงานก่อสร้าง

5. การกำหนด ลำดับขั้นการทำงานก่อสร้าง เพื่อให้งานทุกส่วนเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเวลาที่ต้องใช้ ในแต่ละขั้นตอน

6. บริหารทีมงาน ในการจัดทำรายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน ส่งให้ลูกค้า

7. การควบคุมงบประมาณ ค่าก่อสร้าง งานเพิ่มลด และ ควบคุมตารางของงานก่อสร้าง

(Cost Control , VE/VO)

8. ประสานงานและติดตามงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในด้านข้อมูลเวลา เพื่อให้งานเสร็จตามเป้าหมาย

9. Quality Control / Qualiity Assurance (QC/QA)

10. Final inspection before Handover

11. ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารเบิกเงินงวด (Certify of Payments and Documents related (COP)

12. บริหารทีมงาน ในการเร่งรัด ติดตาม และตรวจสอบ การแก้ไขความเสียหาย (Defect) ของงานก่อสร้าง

13. บริหารทีมงาน ในจัดทำเอกสารการตรวจรับมอบห้องชุด และ ประสานงานทุกฝ่าย เพื่อดำเนินการส่งมอบห้องชุด ให้เป็นไปตามแผนการรับรู้รายได้ของโครงการ

14. เตรียมความพร้อมของพื้นที่ส่วนกลาง และงานระบบประกอบอาคาร เพื่อส่งมอบให้เจ้าของโครงการ และนิติบุคคลอาคารชุดต่อไป

15. ประเมินผลงาน ด้านคุณภาพและเวลากับผู้รับเหมา (Evaluation)

16. การตรวจสอบรายละเอียดแบบก่อสร้างจริง As Built drawing

17. นำเสนอรายละเอียด สถานะการเงิน งานเพิ่ม ลด และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

– เพศชาย / หญิง

– อายุ 35ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูงหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจะพิจารณา เป็นพิเศษ

– วิศวกรโครงการ (ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง)

– สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad , Sketch up , Ms office

– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม ระดับภาคี หรือ สามัญวิศวกร

– มีทักษะในการบริหารทีมงาน กำกับดูแลกำลังพลภายในโครงการ

– สามารถวางแผนบริหารงาน ทีมงาน ผู้รับเหมา

– ควบคุมดูแลประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานไปตามระยะเวลาและตามแผนที่วางไว้

– สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด

– ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com

Project Engineer ( PE ) หลายอัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ
Project Engineer ( PE )

1. บริหารแผนงานการก่อสร้าง

2. วางแผนทีมงาน กำลังพลในการบริหารงานโครงการ

3. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ / สรุปผลการดำเนินงานโครงการ รายงานต่อ Project Director / Owner

4. กำกับดูแลทีมงาน ประชุมหารือ เพื่อหาข้อยุติ ในงานต่างๆและตัดสินในการแก้ปัญหา

5. ตรวจสอบเอกสารการจัดประชุม รายงานการประชุม และประสานงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ

6. ตรวจสอบ / ทบทวน และพิจารณาอนุมัติเอกสารจาก Contractor / Vender list

7. ควบคุมการดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างให้อยู่ในกฎระเบียบความปลอดภัย

8. ตรวจสอบปริมาณแผนงานจาก Site Engineer / Contractor ทุกสัปดาห์

9. ควบคุมนโยบาย การตรวจสอบมาตรฐานการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด

10. เมื่อพบเหตุที่งานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้รีบ ประชุมทีม หารือให้ได้ข้อยุติ พร้อมรายงานต่อผู้ บังคับบัญชา

11. ทำการตรวจสอบแผนการดำเนินงานที่ผู้รับเหมาจัดส่งให้ทุกสัปดาห์

คุณสมบัติ

– เพศชาย / หญิง

– อายุ 25ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูงหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจะพิจารณา เป็นพิเศษ

– วิศวกรโครงการ (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง)

– สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad , Sketch up , Ms office

– มีทักษะในการควบคุมและตรวจสอบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อให้ดำเนินงาน ไปตามระยะเวลา และตามแผนที่วางไว้

– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด

– ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com

Operation Engineer ( OE ) หลายอัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ
Operation Engineer ( OE )

1. ทวนสอบข้อกำหนด จากข้อซักถาม

2. ประสานงานกับผู้รับเหมา ด้านเอกสารที่ร้องขอการอนุมัติต่างๆ

3. รวบรวมและติดตาม เอกสาร Request For Approved ( Material , Shop Drawing )

Request For Information

4. จัดทำรายงานประจำวัน ( Daily Report ) , สรุปผลการทำงานรายงานประจำสัปดาห์

( Weekly Report ) และรายงาน ประจำเดือน ( Monthly Report )

5. ติดตามผลการอนุมัติ Request For Approved ( Material , Shop Drawing )

6. เข้าร่วมการประชุมโครงการ / ประชุมประสานงานผู้ผลิต จัดทำรายงานสรุปต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ

7. ติดตามผลการตรวจสอบ ปริมาณงานจาก Structure / Mechanical and Electrical / Architect

8. ติดตามงานจากผู้ออกเเบบ, ผู้รับเหมา , Quantity Survey

9. ทบทวน ตรวจสอบข้อกำหนด จาก Shop Drawing / Material Approved

คุณสมบัติ

– เพศชาย / หญิง

– อายุ 25ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูง

– วิศวกรโครงการ (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง)

– สามารถดู BOQ,ถอดแบบ ตรวจสอบแบบและรายละเอียดงานได้

– สามารถจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารได้

– ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานไปตามระยะเวลา

และตามแผนที่วางไว้

– สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด

– ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com

M&E INSPECTOR

เงินเดือน : ไม่ระบุ
M&E INSPECTOR

– ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงานประจำสัปดาห์ของโครงการ
– ติดตาม ศึกษา สถานะเอกสาร Shop Drawing, Material, Method Statement ที่อนุมัติแล้วนำไปตรวจงานให้ถูกต้อง และเป็นไปตามข้อกำหนด
– ทำการ Inspection งานและ เก็บข้อมูลสนามที่ตรวจสอบแล้ว เพื่อตรวจสอบกับ รายงานประจำวัน, รายงานประจำสัปดาห์, รายงานประจำเดือน ของผู้รับเหมา

– ตรวจสอบ-ติดตามงาน Daily Request & Daily Report
– ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างของผู้รับเหมา
– ควบคุมและตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมาและความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรและเครื่องมือก่อสร้าง
– ติดตามผลทดสอบวัสดุเช่น Pipe, Supports, Hanger เป็นต้นตามวาระ

– รายงานปัญหาหน้างานที่ติดขัดให้กับ Project Engineer/Project Manager เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
– ดูแลบ้านข้างเคียงให้รับผลกระทบจากการก่อสร้างน้อยที่สุดหรือไม่กระทบเลย มีสัมพันธภาพที่ดีกับบ้านข้างเคียง
– จัดเก็บข้อมูลและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
– ตรวจความถูกต้องของปริมาณงานในรอบเดือนในเอกสารเบิกงวดของผู้รับเหมา
– ตรวจความถูกต้องของปริมาณงานในVARIATION ให้หัวหน้า

คุณสมบัติ

เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ กว.)
สามารถตรวจสอบหน้างาน ประมาณราคา ถอดแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งได้
สามารถประสานงาน ส่งงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบได้
มีภาวะผู้นำ สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
มีมนุษย์สัมพันธุ์ และทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน
มีบุคลิกดี มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน
สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, และ AutoCAD ได้ดี

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com

Inspector

เงินเดือน : ไม่ระบุ
Inspector

1. Shop Drawing / MaterialApproved

2. ตรวจสอบปริมาณงาน จากผู้รับเหมาที่ได้นำเสนอ

3. ควบคุมขั้นตอน วิธีการก่อสร้างให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

4. ตรวจสอบมาตรฐาน ก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนด

5. เมื่อพบเหตุที่งานไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้รีบ รายงานต่อ Project Management / Project Engineer เพื่อหารือให้ได้ข้อยุติ

6. รายงานความก้าวหน้า / ปัญหาอุปสรรค ต่อผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่า

คุณสมบัติ

– เพศชาย / หญิง

– อายุ 23ปีขึ้นไป

– วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาโยธาหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอาคารสูงหรือมีประสบการณ์ในธุรกิจที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– วิศวกรโครงการ (ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง)

– สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad , Sketch up , Ms office

– มีทักษะในรายงานและตรวจสอบ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานไป ตามระยะเวลา และตามแผนที่วางไว้

– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

– สามารถทำงานได้ทั้งในกรุงเทพ , ต่างจังหวัด

– ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com

เจ้าหน้าที่ธุรการประจำโครงการ จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย
ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com

เจ้าหน้าที่ประมาณราคา QS จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี ด้านงานก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในการประมาณราคางานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียม
มีมนุษย์สัมพันธุ์ และทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน
มีบุคลิกดี มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน
สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, และ AutoCAD ได้ดี

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com

วิศวกรไฟฟ้า/เครื่องกล จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมเครื่องกล (มีใบ กว.)
สามารถตรวจสอบหน้างาน ประมาณราคา ถอดแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งได้
สามารถประสานงาน ส่งงานและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบได้
มีภาวะผู้นำ สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
มีมนุษย์สัมพันธุ์ และทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน
มีบุคลิกดี มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน
สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, และ AutoCAD ได้ดี

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com

วิศวกรโครงการศวิศวกรโยธา จำนวน 5 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย – หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
สามารถควบคุม ดูแล บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
มีมนุษย์สัมพันธุ์ และทัศนคติที่ดี ต่อองค์กร ต่อเพื่อนร่วมงาน
มีบุคลิกดี มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา กระตือรือร้น และตั้งใจทำงาน
สามารถประสานงานกับผู้รับเหมา เจ้าของโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, และ AutoCAD ได้ดี

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com

ผู้อำนวยการโครงการ จำนวน 3 อัตรา

เงินเดือน : ไม่ระบุ
คุณสมบัติผู้สมัคร :
เพศชาย อายุ 45 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโครงสร้าง บริหารงานก่อสร้าง (Construction Management),MBA (ปริญญาโท )
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรรมควบคุม สามัญวิศวกร
มีประสบการณ์ บริหารงานโครงการก่อสร้างอาคารสูง (ในตำแหน่ง Project Manager ) อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป (ในกรณี ที่เคยผ่านงาน ปริษัท ที่ปรึกษา หรือ บริษัท ผู้รับเหมามาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ)
มีทักษะความเป็นผู้นำ การประสานงาน บุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี ( Strong Project Leadership and Good Team Building )
มีทักษะ ในการเจรจาต่อรองที่ดี (Strong Negotiation with Customer and partners )
มีความรู้เรื่อง ระเบียบ กฎหมาย งานก่อสร้างอาคารสูง , สามารถ ประสานงานทุกฝ่ายในการ รวบรวมข้อมูล ส่งมอบให้ที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อม EIA Consult
ในกรณีที่มี ประสบการณ์ ใน การทำราคา และ ทำงานประมูล มาก่อน (Pricing and Bid Proposal) จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ
สามารถ ทำงานภายใต้ ภาวะความกดดัน ได้ดี
สามารถไปทำงานที่ ต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)
ดูแล ค่าใช้จ่าย Budget , งานเพิ่ม ลด , ควบคุม เรื่อง การบริหารตัวเลขทางการเงิน ของโครงการได้ดี (Ensure Project Revenue & Cost and Profitability)
สามารถใช้งานโปรแกรม Work, Excel, Ms Project, Power point, และ AutoCAD ได้ดี

ถ้าคุณคิดว่ามีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสาร หรือ E-Mail หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-6414700-1 ต่อ 14
แฟ็กซ์ : 02-6414702
E-Mail : hrnaraconsult@naraconsult.com

[[[["field6","equal_to","\u0e42\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23"]],[["show_fields","field7"]],"and"]]
1
ร่วมงานกับเรา
ชื่อ - นามสกุลyour full name
no-icon
อีเมล์your full name
no-icon
เบอร์โทรyour full name
no-icon
เหตุผลที่สนใจร่วมงานกับเราmore details
0 /
Fileupload
cloud_uploadแนบไฟล์ Resume
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

  (66) 2 641 4700-1

 (66) 2 641 4702 

 NaraplusConsultant

  www.naraplusconsult.com

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จํากัด
เลขที 23/46 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ